Projekt współfinansowany jest w ramach Funduszu Eksportowego – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarski regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodawiania przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.