Projekt współfinansowany jest w ramach Funduszu Eksportowego – granty dla MŚPz województwa kujawsko-pomorskiego. Oś priorytetowa 1:Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarski regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodawiania przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.