certyfikaty

Część produkcyjna zakładu, chłodnie, sortownie oraz transport spełniają wymogi HACCP, a większość dostawców posiada w swoich gospodarstwach certyfikat Integrowanej Produkcji.

GLOBALG.A.P.

stał się światowym standardem dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych. Obejmuje on zagadnienia: bezpieczeństwa żywności i identyfikowalność właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem i dobrobytem pracowników, bezpieczeństwem środowiska.

Integrowana Produkcja

(IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

HACCP

czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności.