Grupa Producentów Owoców GALSTER sp. z o.o. realizuje projekt grantowy pt. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

Umowa o powierzenie grantu 1/FWI-C19/2020/445/UPG/174 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1:Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –…

Grupa Producentów Owoców GALSTER sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Program rozwoju eksportu soków NFC dla Grupy Producentów Owoców Galster sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany jest w ramach Funduszu Eksportowego – granty dla MŚPz województwa kujawsko-pomorskiego. Oś priorytetowa 1:Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarski regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodawiania przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.

Uroczyste otwarcie nowego obiektu przechowalniczo-sortującego

24 sierpnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu przechowalniczo-sortującego firmy Galster. W uroczystości udział wzieli znakomici goście. Przemówili mi.in.: – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Ewa Mes, – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Dariusz Kurzawa, – Prezes ARiMR, p. Andrzej Gross, – Zastępca Dyrektora ARiMR OR w Toruniu, p. Kamil Kalemba, – Wicestarosta Bydgoski, p. Zbigniew…

Lubelska konferencja pt. „Przyszłość polskiego jabłka”

Głównym wydarzeniem tego tygodnia była lubelska konferencja pt. „Przyszłość polskiego jabłka”, którą odbyła się 4 grudnia i została zorganizowana przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Z przyjemnością informuję, że byliśmy obecni na konferencji a reprezentował nas Prezes Zarządu Pan Paweł Pączka oraz Dyrektor Pan Sebastian Szymanowski. Zachęcamy do zapoznaniasię z pierwszymi relacjami z tego spotkania: –…